Sikaflex-3WF

  • Sikaflex-3WF

    Sikaflex-3WF

     là một chất trám khe đàn hồi 1 thành phần, gốc polyurethane

    Sikaflex-3WF

    Giá: 241000