Sơn lót Bitum gốc nước

  • LEMAX PRIMER WB

    LEMAX PRIMER WB

    được sử dụng trong ngành công nghiệp xây dựng cho việc ngăn chặn tác động của bụi

    LEMAX PRIMER WB

    Giá: Liên hệ