Kim bơm

  • Kim bơm

    Kim bơm

    Có thể sử dụng để bơm tiêm cho cả Polyurethan và Epoxy

    Kim bơm

    Giá: Liên hệ