Sikafloor 619

  • Sikafloor 619

    Sikafloor 619

    epoxy 2 thành phần có độ nhớt thấp, chứa dung môi và có tính thẩm thấu tốt

    Sikafloor 619

    Giá: 258000