Công nghiệp

  • Axel Mould Oil 904

    Axel Mould Oil 904

    là chất cách ly gốc nước, phản ứng với sản phẩm phản ứng kiềm

    Axel Mould Oil 904

    Giá: Liên hệ